Cara Mudah Menguasai MapBasic:  
                   
Bahan rujukan ini memberi pendendahan awal kepada para pembaca dalam mempelajari pengaturcaraan MapBasic. Pada asasnya pengaturcaraan MapBasic membolehkan pembaca menggunakan keupayaan atau kelebihan fungsi-fungsi MapInfo Professional bagi membangunkan sistem aplikasi berasaskan Sistem Maklumat Geografi (GIS) dengan persembahan antaramuka (interface) mengikut keperluan pengguna. Ini boleh dilaksanakan dengan merekabentuk dan membangunkan sebuah modul aplikasi yang mengandungi modul-modul seperti kata laluan (login & password), pengemaskinian, carian maklumat (search), laporan, cetakan dan sebagainya. Sebelum meneruskan pengaturcaraan MapBasic, pembaca dinasihatkan supaya dapat mempelajari fungsi-fungsi asas perisian MapInfo Professional sekiranya belum pernah menggunakannya.
Isi Kandungan:  (Asas Pengaturcaraan MapBasic)
                   

Isi kandungan topik ini adalah seperti berikut :
1.0 Pengenalan MapBasic
1.1 Memulakan Pengaturcaraan MapBasic
1.1.1 Membuka Fail Baru (New File)
1.1.2 Mengujilari Skrip 1
1.1.3 Mengujilari Skrip 2
1.2 Asas Skrip MapBasic
1.2.1 Penggunaan Komen (Comments)
1.2.2 Pembolehubah (variable)
1.2.3 Memaparkan Output Dengan Note
1.2.4 Membuka dan Memaparkan Tetingkap Peta dan Jadual
1.2.5 Mencapai Senarai Data Daripada Tetingkap Jadual
Topik 1:  (Tips Pengaturcaraan MapBasic)
                   

Isi kandungan topik ini adalah seperti berikut :
2.0 Tips Pengaturcaraan MapBasic
2.1 Memaparkan Lapisan Peta Dengan Statement Open Table
2.2 Mengetahui Lapisan Fail (.tab) Dalam Tetingkap Peta Dengan Statement TableInfo
2.3 Memaparkan Tetingkap Jadual (Browser Window)
2.4 Mengemaskini Data Dalam Tetingkap Jadual
2.5 Carian Maklumat Berdasarkan Medan Data (Field Name)
2.6 Mendapatkan Nilai Centroid X,Y dan Mengemaskinikannya Kedalam Tetingkap Jadual
2.7 Mendapatkan Jarak Antara Dua Titik (Point)
Send To Friends
Home
OnLine GotoGIS Training Products
GotoGIS.com
Your Online GIS Training WebSite

Guide To Open E-Book (Demo Version)


Guide To Open E-Book (Full Version)

.
Tip Perisian MapBasic(MapBasic Versi 7.0):
Image Popup Function Disable
Topik 1
Isi Kandungan
Topik 2
Topik 3
Get E-Book(Full Version)
Bahan Rujukan GIS