Tajuk Buku :

 

Penggunaan Perisian MapInfo Professional Dalam Kerja-kerja Pembangunan Data GIS

 

Saiz Buku : A4

Jumlah Mukasurat : 156

 

Rujukan ISBN :

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk tempahan, sila klik èDi SINIç

 

Isi Kandungan

 


Prakata 5

Sepintas Lalu 6

1.0 Pengenalan Kepada Sistem Maklumat Geografi (GIS) 8

2.0 Sistem Rujukan Kordinat 10

2.1 Mengenalpasti Sistem Rujukan Kordinat Lapisan Peta 10

2.2 Memaparkan Nilai Kordinat Peta 12

2.3 Petukaran Kordinat Dari Cassini Kepada RSO Dan Sebaliknya 13

2.4 Memaparkan Parameter Sistem Rujukan Kordinat 14

2.5 Pertukaran Nilai Parameter ”Non-Earth” Kepada ”RSO” 16

 

3.0 Pengenalan Kepada Perisian MapInfo Professional 22

3.1 Memahami Istilah Dan Fungsi Asas Dalam MapInfo Professional 22

3.1.1 Tetingkap Mapinfo Professional (Windows) 22

3.1.2 Tetingkap Susunatur Peta (Layout Windows) 24

3.1.3 Fungsi Menu PullDown 24

3.1.3.1 Menu File 25

3.1.3.2 Menu Edit 29

3.1.3.3 Menu Tools 30

3.1.3.4 Menu Objects 32

3.1.3.5 Menu Query 40

3.1.3.6 Menu Table 43

3.1.4 Menu ToolBar 44

3.1.4.1 ToolBar Tools 44

3.1.4.2 ToolBar Drawing 45

3.1.4.3 ToolBar Main 57

3.1.4.4 ToolBar Standard 60

3.2 Memulakan Perisian MapInfo Professional 65

3.2.1 Memaparkan Peta (Display Map) 66

3.2.2 Mengawal Paparan Peta Dengan Fungsi Layer Control 67

3.2.2.1 Memaparkan Dialog Layer Control 67

3.2.2.2 Suntingan Data Menggunakan Fungsi Editable Layer 68

3.2.2.3 Mengeluarkan Label Teks Dalam Tetingkap Peta 69

3.2.3 Memaparkan Tetingkap Jadual Atribut Lapisan Peta 71

3.2.4 Menyimpan Fail MapInfo (Save Table .. dan Save Copy As..) 72

 

3.2.5 Membuka Fail Mapinfo ( Open ..(*.tab) ) 73

3.2.6 Menyimpan Fail Projek Dengan Fungsi Save Workspace.. dan Open..(*.wor) 73

3.2.7 Menyimpan Paparan Lapisan Peta Dalam Format Imej (.bmp, .jpg, .tiff dan lain-lain) 75

 

4.0 Teknik Asas Pendigitan Peta 77

4.1 Kerja-kerja Pendigitan Peta 77

4.2 Kesilapan Biasa Dalam Kerja-kerja Pendigitan 77

4.3  Teknik-teknik Pembetulan Selisih 78

4.3.1 Teknik Pembetulan Bagi Selisih Garisan Berlebihan (Over Shoot) 78

4.3.2 Teknik Pembetulan Bagi Selisih Garisan Terkurang (Under Shoot) 82

4.3.3 Memotong Dan Membuang Sebahagian Daripada Garisan 84

4.3.4 Memotong Dan Membuang Sebahagian Daripada Poligon/Kawasan 86

4.3.5 Mencantumkan Dua Atau Lebih Poligon Menjadi Satu 93

4.3.6 Menukarkan Garisan (Polyline) Kepada Poligon 95

 

5.0 Penyediaan Data GIS Menerusi Kaedah Imbasan Dan Pendigitan 97

5.1 Imbasan (Scanning) 97

5.2    Mendapatkan Titik Kawalan Peta 98

5.3 Pendaftaran Tititk Kawalan Peta 98

5.4 Memulakan Pendigitan Peta (On Screen Digitizing) 101

5.5 Membentuk Poligon Bagi Lapisan Pendigitan 103

5.6 Mencantumkan Lapisan Peta/Pelan Bersebelahan 107

 

6.0 Membentuk Struktur Data Dan Kemasukan Dan Atribut 110

6.1 Struktur Data 110

6.2 Kemasukan Data Atribut Peta 112

 

7.0 Carian Maklumat Menggunakan Fungsi Select, SQL Select dan Find 115

7.1 Carian Menggunakan Fungsi Menu Select 115

7.2 Carian Menggunakan Fungsi Menu SQL Select 117

7.3 Carian Menggunakan Fungsi Menu Find 119

7.4 Menambah Kandungan Maklumat Lapisan Peta (.tab) Dengan Sumber Data Atribut (.dbf ) Menggunakan SQL Select 120

7.5 Membina Graf 123

 

8.0 Membentuk Peta Tematik 127

 

9.0 Membina Layout Peta Bagi Tujuan Cetakan 131

 

10.0 Tips Penggunaan Perisian MapInfo Professional 134

10.1 Pertukaran format data daripada AutoCad, ESRI shape file dan lain-lain kepada format MapInfo. 134

10.2 Pertukaran Kordinat Cassini kepada RSO atau sebaliknya. 137

10.3 Memindahkan data atribut berdasarkan medan data sedia ada 139

10.4 Membuang huruf terakhir bagi sesuatu perkataan dalam jadual atribut. 140

10.5 Mendapatkan kordinat x,y dan membina lapisan titik berdasarkan “node” . 142

10.6 Pertukaran Unit Keluasan seperti hektar, meter persegi, kaki persegi dan sebagainya 146

10.7 Pengiraan Jumlah Keluasan Bagi Lajur (Column) Jadual Atribut Peta 148

10.8 Memaparkan Serentak Label Teks Bagi Dua Atau Lebih Medan Data 150

10.9 Membentuk Komponen Berasingan Bagi Sesuatu Objek Poligon Dan Garisan 152..................................................152