Tajuk Buku :

 

  Penggunaan Perisian MapInfo Professional Dalam Kerja-kerja Pembangunan Data GIS

 

  Saiz Buku : A4

  Jumlah Mukasurat : 156

 

  Rujukan ISBN :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk tempahan, sila klik èDi SINIç

 

Isi Kandungan

 


Prakata  5

Sepintas Lalu  6

1.0   Pengenalan Kepada Sistem Maklumat Geografi (GIS) 8

2.0   Sistem Rujukan Kordinat 10

2.1  Mengenalpasti Sistem Rujukan Kordinat Lapisan Peta  10

2.2  Memaparkan Nilai Kordinat Peta  12

2.3  Petukaran Kordinat Dari Cassini Kepada RSO Dan Sebaliknya  13

2.4   Memaparkan Parameter Sistem Rujukan Kordinat 14

2.5  Pertukaran Nilai Parameter ”Non-Earth” Kepada ”RSO” 16

 

3.0   Pengenalan Kepada Perisian MapInfo Professional 22

3.1       Memahami Istilah Dan Fungsi Asas Dalam MapInfo Professional 22

3.1.1   Tetingkap Mapinfo Professional (Windows) 22

3.1.2   Tetingkap Susunatur Peta  (Layout Windows) 24

3.1.3    Fungsi Menu PullDown  24

3.1.3.1   Menu File  25

3.1.3.2   Menu Edit 29

3.1.3.3   Menu Tools  30

3.1.3.4   Menu Objects  32

3.1.3.5   Menu Query  40

3.1.3.6   Menu Table  43

3.1.4      Menu ToolBar 44

3.1.4.1  ToolBar Tools  44

3.1.4.2  ToolBar Drawing  45

3.1.4.3  ToolBar Main  57

3.1.4.4  ToolBar Standard  60

3.2       Memulakan Perisian MapInfo Professional 65

3.2.1    Memaparkan Peta (Display Map) 66

3.2.2    Mengawal Paparan Peta Dengan Fungsi Layer Control 67

3.2.2.1  Memaparkan Dialog Layer Control 67

3.2.2.2  Suntingan Data Menggunakan Fungsi Editable Layer 68

3.2.2.3  Mengeluarkan Label Teks Dalam Tetingkap Peta  69

3.2.3     Memaparkan Tetingkap Jadual Atribut Lapisan Peta  71

3.2.4     Menyimpan Fail MapInfo (Save Table .. dan  Save Copy As..) 72

 

3.2.5   Membuka Fail Mapinfo ( Open ..(*.tab) ) 73

3.2.6   Menyimpan Fail Projek Dengan Fungsi Save Workspace.. dan Open..(*.wor) 73

3.2.7   Menyimpan Paparan Lapisan Peta Dalam Format Imej (.bmp, .jpg, .tiff dan lain-lain) 75

 

4.0  Teknik Asas Pendigitan Peta  77

4.1      Kerja-kerja Pendigitan Peta  77

4.2      Kesilapan Biasa Dalam Kerja-kerja Pendigitan  77

4.3      Teknik-teknik Pembetulan Selisih  78

4.3.1   Teknik Pembetulan Bagi Selisih Garisan Berlebihan (Over Shoot) 78

4.3.2   Teknik Pembetulan Bagi Selisih Garisan Terkurang (Under  Shoot) 82

4.3.3    Memotong Dan Membuang Sebahagian Daripada Garisan  84

4.3.4    Memotong Dan Membuang Sebahagian Daripada  Poligon/Kawasan  86

4.3.5    Mencantumkan Dua Atau Lebih Poligon Menjadi Satu  93

4.3.6    Menukarkan Garisan (Polyline) Kepada Poligon  95

 

5.0  Penyediaan Data GIS Menerusi Kaedah Imbasan Dan Pendigitan  97

5.1      Imbasan (Scanning) 97

5.2      Mendapatkan Titik Kawalan Peta  98

5.3      Pendaftaran Tititk Kawalan Peta  98

5.4      Memulakan Pendigitan Peta (On Screen Digitizing) 101

5.5      Membentuk Poligon Bagi Lapisan Pendigitan  103

5.6      Mencantumkan Lapisan Peta/Pelan Bersebelahan  107

 

6.0   Membentuk Struktur Data Dan Kemasukan Dan Atribut 110

6.1        Struktur Data  110

6.2         Kemasukan Data Atribut Peta  112

 

7.0  Carian Maklumat Menggunakan Fungsi Select, SQL Select dan Find  115

7.1       Carian Menggunakan Fungsi Menu Select 115

7.2       Carian Menggunakan Fungsi Menu SQL Select 117

7.3       Carian Menggunakan Fungsi Menu Find  119

7.4        Menambah Kandungan Maklumat Lapisan Peta (.tab) Dengan Sumber Data Atribut (.dbf ) Menggunakan SQL Select 120

7.5        Membina Graf 123

 

8.0  Membentuk Peta Tematik  127

 

9.0   Membina Layout Peta Bagi Tujuan Cetakan  131

 

10.0     Tips Penggunaan Perisian MapInfo Professional 134

10.1     Pertukaran format data daripada AutoCad, ESRI shape file dan lain-lain  kepada format MapInfo. 134

10.2     Pertukaran Kordinat Cassini kepada RSO atau sebaliknya. 137

10.3     Memindahkan data atribut berdasarkan medan data sedia ada  139

10.4     Membuang huruf terakhir bagi sesuatu perkataan dalam jadual atribut. 140

10.5    Mendapatkan kordinat x,y dan membina lapisan titik berdasarkan “node” . 142

10.6     Pertukaran Unit Keluasan seperti hektar, meter persegi, kaki persegi dan  sebagainya  146

10.7     Pengiraan Jumlah  Keluasan Bagi Lajur (Column) Jadual Atribut Peta  148

10.8     Memaparkan Serentak Label Teks Bagi Dua Atau Lebih Medan Data  150

10.9     Membentuk Komponen Berasingan Bagi Sesuatu Objek Poligon Dan Garisan  152..................................................152